استفاده از خدمات اکولوژیک به عنوان شاخص اکولوژیک در یافتن گردشگری متناسب با سرزمین "مورد مطالعه: پناهگاه تالابی حیات وحش سرخانکل"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی محیط زیست البرز دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 پژوهشگر

4 معاونت تالاب دفتر زیستگاهها

5 انجمن مدیریت استراتژیک ایران

چکیده

در تالاب سرخانکل به منظور کمی سازی و برآورد میزان شدت و اهمیت نسبی ارزش های اکوسیستمی نظر کارشناسان خبره درباره شدت اثر نیرومحرکه ها بر عملکردهای اکوسیستمی جمع آوری و وزن دهی گردیده سپس وزن های به دست آمده حاصل از مقایسه های زوجی با هر یک از ارزش های اکوسیستمی تطبیق داده شد صرف نظر از اینکه هر یک از ضرایب حاصله کدام ارزش یا عملکرد و یا خدمات اکوسیستم را سازگارتر دانسته موید آن است در کدام نوع گردشگری نیرومحرکه های منتج از آن فشارهایی را بر اکوسیستم وارد نموده اند که در وضعیت حاصله سازگاری بیشتری بین اثر و عملکرد داشته است. شناسایی ارزش های تالاب و میزان شدت اثر بر این ارزش از طریق محاسبه معدل ضریب ناسازگاری مقایسه ای دو به دو تحلیل سلسله مراتبی نشان داد به ترتیب اکوتوریسم، گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی- تاریخی و در نهایت گردشگری شهری سازگارترین نوع گردشگری در منطقه مطالعاتی است، ضرایب در گردشگری روستایی 26/0، 24/0، 23/0، 23/0، 24/0، 13/0 در گردشگری شهری 23/0، 23/0، 23/0، 07/0، 21/0، 23/0، 23/0، 23/0، 14/0 در گردشگری تاریخی و فرهنگی 23/0، 25/0، 23/0، 20/0، 21/0، و در اکوتوریسم 29/0، 28/0، 26/0، 29/0، 29/0، 25/0، 23/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات