تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با توجه به نقش خشکه دارها در اکوسیستم های جنگلی، آگاهی از زمان پوسیدن خشکه دارها، نقش مهمی در تدوین برنامه های حفاظتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی پویایی پوسیدگی در خشکهدارها در جنگل های راش اسالم انجام گرفت. تعداد 90 نمونه برش به‌طور تصادفی انتخاب برای هر نمونه نوع گونه، قطر کنده و درجه پوسیدگی ثبت شد. نتایج نشان داد مدت زمان لازم برای پوسیدگی 95% و 50 % از جرم خشکه‌دار راش به ترتیب 49 و 22 سال است. بر این اساس، نرخ پوسیدگی این گونه در دامنه 01/0 تا 07/0 در هر سال قرار دارد. مجموع مدت زمان استقرار خشکه دار در چهار مرحله پوسیدگی به ترتیب 2، 17، 12و 6 سال و در مجموع 36 سال برآورد شد نتایج نشان داد که دانسیته چوب راش در نمونه های سال مختلف به شکل معنی داری متفاوت است و منحنی تغییرات دانسیته با گذشت زمان و در کلاسه های پوسیدگی از یک تابع نمایی کاهنده پیروی می کند. رابطه معنی داری بین مواد استخراجی چوب و نرخ پوسیدگی در سال های مختلف به دست نیامد. در نگهداری خشکه دارهای راش در جنگل ها، بایستی پویایی حجم و دانسیته خشکه دارها با گذشت زمان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات