تعیین سطوح جیوه در اندام های مختلف چنگر (Fulica atra) و خوتکا معمولی (Anas crecca) با توجه به سن و جنسیت در تالاب بین المللی فریدونکنار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

3 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه سطوح جیوه در کبد، کلیه و عضله سینه دو گونه پرنده آبزی، چنگر (Fulica atra) و خوتکا معمولی (Anas Crecca) با توجه به سن و جنسیت تعیین شده است. نمونه های چنگر به تعداد 16 عدد و خوتکا معمولی 15 عدد در پاییز 1390 از تالاب بین المللی فریدونکنار جمع آوری شدند. نتایج نشان داد غلظت جیوه در کبد، کلیه و عضله سینه چنگر به ترتیب 16/0 ± 34/0، 08/0 ± 22/0 و 11/0 ± 19/0 میکروگرم/گرم، وزن تر و در خوتکا معمولی به ترتیب 11/0 ± 28/0، 13/0 ± 25/0 و 11/0 ± 19/0 بود. غلظت جیوه بین اندام های مختلف چنگر دارای اختلاف معنی دار آماری بود (01/0 p <). این اختلاف در اندام های مختلف خوتکا معمولی مشاهده نشد. بین دو گونه اختلاف معنی داری در غلظت جیوه موجود در اندام های آنها مشاهده نشد. جنسیت و سن تأثیری در میزان غلظت جیوه در هر دو گونه نداشت. همچنین، بین کبد چنگر و طول کل بدن آن ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0 > p). در این مطالعه، غلظت جیوه در اندام های مختلف چنگر و خوتکا پایین تر از حد آستانه ای بود که موجب اختلال در تولید مثل و مرگ موجود شود.

کلیدواژه‌ها