شبیه سازی عددی سالانه پخش جوی رادیونوکلوئیدی و طراحی شبکه پایش بهینه در واحد یکم نیروگاه بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه هرمزگان

3 دانشجوی دکتری فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان

چکیده

شبکه های مشاهداتی رادیونوکلوئیدی به منظور ارزیابی الگوی پخش و آهنگ نشر دوز گاما توسط منابع طبیعی و مصنوعی طراحی و راه اندازی می شوند. محدوده 100 کیلومتر شعاعی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان منطقه مورد مطالعه در برآورد الگوی پراکندگی بلند مدت رادیونوکلوئیدی و طراحی شبکه مشاهداتی در نظر گرفته شد. کد پخشی گاوسی دوگانه ADIM1.0 بمنظور برآورد الگوی پخش بلند مدت در خلال سال2011 بکارگرفته شد. الگوی پخش بدست آمده، بترتیب حداکثر، حداقل و مقدار متوسط 10-10×2/384، 10-10×6/4 و10-10×1/15 Bq/m3 را ارائه داده بود. یک الگوریتم جایابی بر اساس روش های درون یابی (کریجینگ) و عملکرد تقریب از تابع اصلی برای طراحی شبکه بهینه سازی در این مطالعه توسعه داده شد. نتایج تکرار الگوریتم جایابی نشان داده بود که میزان کاهش قدر مطلق تراز خطای نسبی حدود Bq/m310-10×283 بین اولین تا پنجمین تکرار و حدود Bq/m3 10-10×5 بین پانزدهمین تا بیستمین تکرار می باشد و سپس ارتقای تراز خطا تقریبا در همان سطح باقی مانده است. به منظور بهینه سازی هزینه راه اندازی و نگهداری شبکه، تعداد مطلوب ایستگاه های شبکه،20 ایستگاه برای منطقه مذکور پیشنهاد و مشاهده شد که این جانمایی، قادراست الگوی مناسبی از پراکندگی ذرات رادیونوکلوئید از نیروگاه هسته ای بوشهر را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات