تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مدلهای عددی هواشناسی و ایستگاه های زمینی به تنهایی قادر به ردیابی و بارزسازی توفان های ریزگرد نیستند و در بسیاری از موارد خطاهای قابل توجهی دارند. این امر ضرورت استفاده از روش های بارزسازی ریزگردها براساس داده سنجش از دور را نمایان می سازد. هدف از این پژوهش، استفاده از تصاویر سنجنده مودیس جهت تخمین عمق نوری ریزگردها در سطح خلیج فارس و براورد رابطه همبستگی خطی میان ریزگردهای جوی با اندازه گیری های زمینی می باشد. میزان عمق نوری ریزگردها با استفاده از برنامه تهیه شده در نرم افزار MATLAB و بر پایه کمترین اختلاف میان بازتاب موجود در جدول LUT و بازتاب ثبت شده در تصاویر MODIS محاسبه شد. ارزیابی کارایی داده های تصاویر با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، شاخص RMSE و RMSD انجام گرفت. براساس ارزیابی نتایج در هفت ایستگاه AERONET مورد بررسی مشخص شد که نتایج حاصل از تصاویر با داده‌های اندازه‌گیری شده در اکثر ایستگاه‌ها دارای همبستگی معنی‌دار می باشد(R2=0.93). به ترتیب باندهای 1.243 و 1.632 با ضریب همبستگی 0.94 و 0.97 و RMSE و RMSD برابر با 0.02 و 0.02 برای باند 1.243 و 0.1 و 0.01 برای باند 1.632 بهترین و مناسب ترین حالت را نمایش دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات