بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای رشد اقتصادی ، آلودگی محیط زیست ، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت در 8 کشور بزرگ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

این مطالعه ارتباط بین چهار متغیر رشد اقتصادی، آلودگی محیطزیست، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت را برای هشت کشور بزرگ اسلامی طی دوره زمانی 2012-1980 با استفاده از دادههای تابلویی و مدل سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دوطرفه بین رشد تولیدو آلودگی محیطزیست وجود دارد. در واقع در این گروه از کشورها، با رشدتولید، آلودگی‌های زیست محیطی افزایش مییابد که نشان می‌دهد در این کشورها تولید بدون توجه به آثار زیست‌محیطی آن صورت میگیرد. توسعه سیستم مالی نیز رشد تولید را در این گروه از کشورها افزایش میدهد و بر آلودگیهای زیست محیطی می‌افزاید. در واقع توسعه مالی باعث افزایش مصرف انرژی و افزایش فعالیت‌های صنعتی میشود و از این طریق آلودگیهای محیط‌زیستی را موجب میشود. همچنین درجه باز بودن تجارت در این کشورها می‌تواند به رشد بیشتر و توسعه مالی کمک کند و از طریق این دو کانال آلودگی زیست محیطی نیز افزایش مییابد. با توجه به یافته های این پژوهش،درکشورهای عضو گروه دی 8، باید بستری فراهم شود تا با گسترش تجارت، توسعه سیستم مالی و به تبع آن افزایش رشد تولید، بادست یافتن به فنآوریهای جدید در عرصه محیط زیست به رشدپایداراین کشورها کمک کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات