ارائه روابط تحلیلی مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، دانشگاه رازی

چکیده

برای ارزیابی تاثیر تغییر فشار بر میزان نشت شبکه، معمولاً از رابطه فاواد(FAVAD) استفاده می‌شود که در این رابطه، مقدار توان ترم فشار(N) می‌بایست تعیین گردد. برای محاسبه N یا می‌بایست اطلاعاتی از منافذ نشت لوله‌ها را داشت و یا همراه با تغییرات فشار، مقدار نشت شبکه تعیین شود که اندازه‌گیری آن، مشکل است. همچنین، مطالعات انجام شده برای تعیین اثر تغییرات فشار بر مصارف و نشت آب نیز کافی به نظر نمی‌رسد.‌ در مطالعه حاضر روش تحلیلی جدیدی برای برآورد N بدون نیاز به اندازه‌گیری مستقیم مقدار نشت، ارائه شده است. جهت بکارگیری روش پیشنهادی و همچنین جهت بررسی اثرات فشار بر مصرف و تلفات آب، شبکه یکی از مناطق شهر تهران بعنوان پایلوت مطالعاتی انتخاب و ایزوله شد. در این پایلوت با اعمال الگوهای متفاوت فشار برای خروجی شیر فشارشکن نصب شده در بالادست پایلوت، تغییرات حداقل جریان شبانه، جریان ورودی به شبکه و مصرف مشترکین اندازه‌گیری شد که اجرای مدیریت فشار در این پروژه توانست میزان آنها را به ترتیب تا 50، 21 و 30 درصد کاهش دهد. در ادامه با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری، روابطی برای تخمین اثرات کاهش فشار بر میزان کاهش جریان شبانه، دبی ورودی به شبکه و همچنین مصرف مشترکین ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات