تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی بر توسعه (مطالعه موردی کندوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استادیار دانشگاه آزاد

چکیده

امروزه گردشگری روستایی از بخش های مهم در فعالیت های روستایی به شمار می رود که به عنوان راهکاری در جهت توسعه نواحی روستایی محسوب می شود مقاله حاضر نیز به بررسی کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال ساکنین و نیز توسعه روستای کندوان در ارتفاعات سهند استان آذربایجان شرقی که در 52 کیلومتری جنوب غربی شهر تبریز است می پردازد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه و همچنین مشاهدات نگارندگان از این روستا و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است که تجزیه تحلیل یافته ها و ارزیابی فرضیات از روش SPSS بوده و ضریب آلفای کرونباخ 0457 براورد شده است که در نتیجه آزمون انجام شده هیچ یک از سوالات حذف نشدند. با توجه به آزمون خی دو در فرضیه اول و دوم پژوهش که به ترتیب برابر 48/4 و 95/14 می باشد می توان دریافت که گردشگری هم در توسعه روستای کندوان و هم در بهبود وضعیت اقتصادی خانوار های این روستا تأثیر به سزایی داشته است که می توان به پیامد هایی از جمله ایجاد اشتغال، تعامل فرهنگی، بهبود محیط زیست و بهبود توجه دولت به منطقه و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستایی اشاره کرد. ولی با این حال می توان به ایجاد کمپ های اقامتی و استراحتی کم هزینه به منظور افزایش تعداد شبهای اقامت برای قشر های مختلف مردم و نیز رعایت ظرفیت تحمل گردشگری منطقه به منظور جلوگیری از آسیب های زیست محیطی روستای کندوان به خصوص در نیمه اول سال تمرکز کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات