دوره و شماره: دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 1-204 
مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی


تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر کیفیت آب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

صفحه 81-86

علی سلاجقه؛ سمانه رضوی‌زاده؛ نعمت الله خراسانی؛ مینا حمیدی‌فر؛ سوسن سلاجقه