ارزیابی و مقایسه توانایی باکتری‌‌‌های سودوموناس بومی منطقة خورموسی در حذف ترکیبات آروماتیک حلقوی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، استادیار گروه بیولوژی دریا و معاونت آموزشی

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، کارشناسی ارشد بیولوژی دریا گرایش آلودگی دریا

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استادیار. بیوتکنولوژی،گروه بیولوژی دریا،

چکیده

اغلب هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی در محیط دریا پایداری زیادی داشته و در صورت ورود به بدن آبزیان در بافت‌های چربی تجمع می‌یابند. سرطانزایی، جهش‌زایی و ایجاد اختلالات جنینی از جمله آثار سمی این ترکیبات است. از این رو تحقیق حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کنندة نفتالن و مقایسة توانایی آنها در حذف این ماده انجام شد. به این منظور پس از نمونه‌برداری از رسوبات آلوده نفتی و انجام مراحل غنی‌سازی باکتری‌های مقاوم به ماده فوق، جداسازی و سپس خالص‌سازی شدند. از 8 گونه باکتری به دست آمده 2 گونه که پس از سه روز از تلقیح از جذب نوری بالاتر و pH محیط کشت کمتری برخوردار بودند، به عنوان توانمندترین گونه‌های تجزیه‌کننده برای ادامة آزمایش‌ها برگزیده شدند. با مطالعة ویژگی‌های مورفولوژیکی و انجام یک سری آزمایش‌های بیوشیمیایی مشخص شد که ‌گونه‌های فوق‌ سودوموناس آئروژینوزا و سودوموناس پوتیدا هستند. اندازه‌گیری کاهش میزان سوبسترا به وسیلة دستگاهHPLC نشان داد میزان تجزیه پس از120 ساعت برای گونه‌های سودوموناس آئروژینوزا و سودوموناس پوتیدا به ترتیب662/0± 14/96% و1501/1± 48/91% بوده ‌است که ‌این مقادیر با مقایسه 735/3±598/14% تجزیه‌ای که در شرایط مشابه‌ ولی در عدم حضور این باکتری‌ها صورت گرفت نتیجة چشمگیری است. به طور کلی نتایج نشان می‌دهد که باکتری‌های جدا شده در حذف این آلاینده از محیط‌کشت توانا بوده و بنابراین می‌توان این گونه‌ها را برای انجام آزمایش‌های میدانی پیشنهاد کرده و در شرایط آلودگی بالا، از آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها