دوره و شماره: دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 1-188 
بررسی اهمیت منطقة شکار ممنوع قلعة شاداب در استان خوزستان از دید ذی‌نفعان

صفحه 63-76

محمدرضا اشرف زاده؛ زیبا بتوندی؛ هدی کریمی؛ رضوان سروش نیا


شناسایی گروه گونه‌های اکولوژیک و عوامل محیطی مؤثر بر آنها

صفحه 77-88

زینب جعفریان؛ آمنه کریم‌زاده؛ جمشید قربانی؛ محمد اکبرزاده


بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکة علیت

صفحه 99-112

اسماعیل صالحی؛ محمدتقی آقابابایی؛ هاجر سرمدی؛ محمدرضا فرزادبهتاش


بررسی شاخصه‌های مناظر مقدس، نمونة موردی: "سیدان" در استان فارس

صفحه 161-170

هما ایرانی بهبهانی؛ زیبا شیرزاد؛ علی‌اکبر مؤمنی


تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان‌شهر تهران

صفحه 171-184

احسان بی‌نیاز؛ محمد‌رضا مثنوی؛ مهرداد نظریها