تجزیه وتحلیل ریسک‌های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش TOPSIS

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

مطالعة حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها و آثار ناشی از نیروگاه گازی آبادان به انجام رسید. با تکمیل 99 پرسشنامة خبرگان و کارشناسان صنعت برق انواع ریسک‌ها، در فاز بهره‌برداری نیروگاه گازی آبادان شناسایی گردید. در ادامه برای اولویت‌بندی ریسک‌های واحد نیروگاه گازی آبادان از روش TOPSIS که از جمله روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) است بهره‌گیری شد. این روش به دلیل به‌کارگیری مستقیم استنباطات ذهنی متخصصان در مدل و دستیابی به نتایج عینی‌تر در تجزیه وتحلیل و رتبه بندی ریسک‌ها استفاده شد. وزن نسبی معیارها در سومین گام استقرار این روش از تکنیک آنتروپی شانون و تکنیک بردار ویژه به دست آمد. بعد از اولویت‌بندی ریسک‌های هر واحد به طور جداگانه با بهره‌گیری از روش مذکور، با استفاده از آزمون آماری، تجزیه‌و‌تحلیل واریانس یکطرفه، مهم‌ترین اولویت‌های ریسک نیروگاه گازی آبادان تعیین شد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ریسک‌های راه اندازی واحد با سوخت گاز با وزن807/0، مخازن سوخت با وزن 798/0، تحویل سوخت گاز با وزن630/0در واحدبهره برداری و کار بر روی کلاچ سوخت مایع با وزن 603/0 و تعویض فیلتر‌های گاز در واحد مکانیک از مهم‌ترین ریسک‌های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان شناخته می‌شود. راهکارهایی برای کنترل و کاهش ریسک‌های شناسایی شده ارائه شد، از جمله این راهکارها استفاده از تجهیزات حفاظت کننده و قطع کننده جریان برق و نیز بازدیدهای دوره‌ای و تعمیرات پیشگیرانه نسبت به ریسک آتش سوزی و انفجار نیروگاه است.

کلیدواژه‌ها