دوره و شماره: دوره 33، شماره 43 - شماره پیاپی 1791، آذر 1386 (محیط شناسی) 
اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

سید محسن حسینی؛ علیرضا علی عرب؛ یدالله رسولی اکردی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ محمدرضا علمی


تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

بهرنگ بهرامی؛ بهناز امین زاده؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ newsha nn