بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

نویسندگان

چکیده

پراکنش مکانی درختان یکی از مؤلفه‎های مهم اکولوژی جنگل است که بررسی آن در هر منطقه از مقدمات و ضروریات اندازه‎گیری و مطالعات پوشش گیاهی به حساب می‎آید. به منظور بررسی پراکنش گونه ملج در بخش های پاتم، نم خانه، گرازبن و چلیر در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر، با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و پراکنده بودن پایه های ملج در این سطح، روش نمونه برداری بدون پلات استفاده شد. پس از جنگل گردشی و شناسایی پایه های ملج با قطر برابر سینه بزرگتر از 10 سانتیمتر، عوامل فیزیوگرافی ثبت شدند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گونة ملج در منطقة مورد مطالعه از ارتفاع 330 متر تا ارتفاع 1315 متر بالاتر از سطح دریا پراکنش دارد.بیشترین تعداد پایه های ملج در جهت شمالی و کمترین تعداد، در جهت شرقی مشاهده شد. در رابطه با شیب، این گونه از اراضی مسطح تا اراضی پرشیب بیش از صددرصد انتشار پیدا می کند،اما تعداد پایه های ملج در شیب های کم بیشترین است. از نظر شکل زمین، گونة ملج در منطقه مورد مطالعه در دامنه ها و دره ها بیشترین پراکنش را داشته است.

کلیدواژه‌ها