رابطة بین گروه های اکولوژیک گیاهی با شاخص های تنوع زیستی گیاهی در ذخیره گاه سرخدار افراتخته

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق طبقه بندی گروه های اکولوژیک ذخیره گاه سرخدار افراتخته و بررسی ارتباط آنها با شاخص های تنوع زیستی گیاهی بوده است. این مطالعه بر اساس روش براون- بلانکه انجام گرفت. طبق این روش ابتدا واحد های رویشی همگن با استفاده از عملیات صحرایی و عکس های هوایی مشخص شد و سپس تعداد 41 رولوه 400 متر مربعی به صورت انتخابی در این واحدها پیاده شدند. مطالعة شاخص های تنوع زیستی بر مبنای داده های وفور گونه ها و با استفاده از فرمول های متداول بررسی تنوع زیستی شامل سیمپسون و شانون- وینر به عمل آمد. در طبقه بندی گروه های اکولوژیک از روش طبقه بندی پوشش گیاهی با به کارگیری تجزیه و تحلیل های گونه های شاخص دو طرفه وگرادیان مستقیم CCA و بهره گیری از نرم افزار PC- Ord for Win 4.17 استفاده شد. در این ارتباط ابتدا تعداد چهار گروه اکولوژیک به وسیلة تجزیه و تحلیل گونه های شاخص دو طرفه بر اساس داده های حضور- غیاب و وفور گونه ها تفکیک شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل CCA، بررسی روابط بین توزیع قطعات نمونه و شاخص های تنوع زیستی به عمل آمد. نتایج نشان داد که گروه های اکولوژیک از نظر پوشش گیاهی، شاخص های تنوع زیستی و متغیرهای فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهات دامنه کاملا از یکدیگر متمایزند با افزایش ارتفاع و شیب و در نتیجه شرایط زیستی سخت تر، تنوع و غنا کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها