بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

نویسندگان

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی است که در ابعاد مختلف سلامتی انسان را به مخاطره می اندازد.بدین منظور این تحقیق به ارتباط بین این آلودگی و عوارض ناشی از آن در ابعاد جسمانی و روانی پرداخته است.ابتدا میزان آلودگی صوتی وسایل نقلیه در خیابان های اصلی شهر یزد با استاندارد ایران در سال 1381-1382 مقایسه شد. نتایج مبین این مطلب است که کلیة مناطق اندازه گیری از لحاظ استاندارد ایران جزء مناطق مسکونی–تجاری بوده و از نظر میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بالاتر(60 دسی بل) هستند. سپس با روش بررسی پرسشنامه ای میزان و نوع عوارض آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه و وضعیت سلامت عمومی شهروندان بررسی شد. گروه های مختلف از نظر میزان شدت صدای محیط و عوارض عمدة آلودگی صوتی از جمله اختلال در تمرکز حواس ، اختلال در گفت وگو، اختلال در خواب، هیجان و اضطراب، سردرد و سرگیجه، خستگی زودرس و ضعف عضلانی موردبررسی قرارگرفتند.همچنین در پرسشنامةGHQ، ابعاد مختلف سلامت عمومی دربین4گروه مختلف شامل،کارکنان دانشگاه یزد، مغازه داران درخیابان های شلوغ، مغازه داران در خیابان های خلوت و مأموران راهنمایی و رانندگی مورد پرسش قرار گرفت. در این بررسی از 254 فرد پرسش شونده، 200 پرسشنامه قابل استناد بود. تحلیل نتایج نشان داد که از لحاظ میزان شدت صدای ترافیک و عوارض آلودگی صوتی در کلیة گروه‌های پرسش شونده ماموران راهنمایی و رانندگی بیشترین گروه متأثر از صدای ترافیک و دانشگاهیان کمترین افراد از لحاظ تأثیر صدای ترافیک بودند و همچنین از لحاظ وضعیت سلامت عمومی در مورد افسردگی و نمرة کلی بین گروه های مختلف تفاوت معنی دار در سطح احتمال05/0 مشاهده شد، ولی در سایر زیر مقیاس ها(نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی) بین گروه های مختلف تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 05/0 وجود نداشت. در نظر سنجی کلیه گروه ها، صدای موتور سیکلت، به عنوان آزار دهنده ترین صدای ترافیک در این شهرمعرفی شد.

کلیدواژه‌ها