بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظورشناخت پیامدهای زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

اکوسیستم‌ها و ساختارهای فیزیکی جوامع انسانی با شرایط اقلیمی بهنجار تنظیم شده‌اند ودر زمان رخداد پدیده‌های اقلیمی حدی، به ندرت می توانند خود را تجهیز و آماده کنند. در نتیجه تغییر در زمان وقوع رویدادهای حدی اغلب می‌تواند آثار چشمگیری بر اکوسیستم‌ها و جامعه نسبت به تغییر در شرایط متوسط جوی داشته باشد.در این بررسی رفتار وپیش بینی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی مانند خشکسالی وسیل و تجزیه وتحلیل شاخص های حدی که در شرایط دمایی و بارش های حدی رخ می دهند، دربستة نرم‌افزاری به نام شاخص های اقلیمی حدی ECIS مورد توجه قرار گرفت. در ECIS روند و دورة بازگشت شاخص‌های حدی در دورة آماری استاندارد(1990-1961) و دهة آخر قرن بیستم (2000-1990)تعیین شد و برای ارزیابی کمی، مقدار بارش در خشکسالی با دوره بازگشت ده ساله در ایستگاه های شاخص نواحی اقلیمی ایران محاسبه شد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دورة بازگشت شاخص‌های حدی گرم و بارش دهساله و دورة بازگشت شاخص های حدی سردطولانی تر شده است و در نهایت فراوانی وقوع شاخص های حدی گرم وبارش بیشتر و شاخص های حدی سرد کمتر شده است.

کلیدواژه‌ها