آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

نویسندگان

چکیده

افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر‌ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد. بخشی از آلودگی که از طرف حمل و نقل و راهها به محیط وارد می‌شود مربوط به آلاینده‌های فلزات سنگین همچون سرب و کادمیوم است. هدف این تحقیق، بررسی میزان و روند توزیع آلاینده‌های سرب و کادمیوم در خاک حاشیة خیابان‌های شهری است. بدین منظور چهار سایت در حاشیه خیابان‌های شهر اصفهان انتخاب شدند و در آنها نمونه‌های خاک در سطح (0تا 5 سانتیمتر) و در عمق (50تا 55 سانتیمتر) تا فاصله 50 متری از لبه خیابان‌ها برداشت شدند. نتایج بررسی آماری داده‌های مربوط به مقادیر سرب و کادمیوم نمونه‌ها نشان داد که خاک حاشیه خیابان‌ها به فلزات سنگین آلوده بوده، به طوری‌که استاندارد حداکثر مجاز این فلزات در خاک کشاورزی را تأمین نمی‌کند. مشاهده شد که غلظت سرب و کادمیوم خاک در هر سایت‌ با افزایش فاصله از لبة خیابان به طور غیر خطی کاهش می‌یابد از تحلیل رگرسیون داده‌های نرمال شده غلظت سرب و کادمیوم، مدل رگرسیون لگاریتمی، به عنوان الگوی مناسبی برای توزیع غلظت این فلزات در خاک حاشیه خیابان‌ها شناسایی شد. نتایج این تحقیق می‌تواند در معماری و طراحی شهری، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری و مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها