پهنه بندی و تحلیل فضایی بارش اقلیمی ایران

نویسندگان

چکیده

استفاده از تکنیک ها و فنون آماری امروزه به طور گسترده ای مورد توجه محققان علوم کاربردی، به ویژه علم هواشناسی برای پیش بینی و شناسایی رفتار جوّی مانند بارندگی، رطوبت،دما و غیره قرار گرفته است.در این مقاله ضمن ارائة کاربرد روش های نوین آمار مانند پیش بینی فضایی کریگیدن، هم کریگیدن و عکس فاصلة موزون در هواشناسی، پیش بینی میزان ریزش باران برای کل نقشه ایران انجام گرفته و پهنه بندی بارش برای کشور تهیه شده است.دراین تحلیل داده های میانگین بارش اقلیمی ایستگاه های هواشناسی از بدو تأسیس تا سال 1383 بکار برده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اعتبارسنجی متقابل حاکی از آن است که پیش بینی حاصل از هم کریگیدن بهتر از کریگیدن و روش کریگیدن بهتر از عکس فاصلة موزون است.

کلیدواژه‌ها