دوره و شماره: دوره 33، شماره 41، بهار 1386 (محیط شناسی)