دوره و شماره: دوره 33، شماره 44، اسفند 1386 (محیط شناسی) 
جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

خسرو اشرفی؛ سرمد قادر؛ وحید اصفهانیان؛ سعید متصدی