دوره و شماره: دوره 33، شماره 44، زمستان 1386 (محیط شناسی) 
1. جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

خسرو اشرفی؛ سرمد قادر؛ وحید اصفهانیان؛ سعید متصدی