اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

نویسندگان

چکیده

سرونقره ای از گونه های مهم برای جنگلکاری در اکوسیستم های تخریب یافته و نیز فضای سبز شهری و برون شهری است و در این تحقیق سعی شده است تأثیر تیمارهای مختلف سایه بر روند رشد ارتفاعی و زنده مانی نهال های سرو نقره ای، بررسی شود. به همین منظور از طرح آزمایشی یک عامله کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. بدین صورت که ابتدا 24 کرت مربعی تهیه و در هر یک از آنها تعداد 24 گلدان نهال سرو نقره ای قرار داده شد و سپس بر روی 16 کرت (384 گلدان)، 4 نوع سایبان مصنوعی با میزان عبوردهی نور صفر، 33، 50 و 67 درصد تعبیه شده و تعداد 4 کرت (96 گلدان) زیر سایبان تاج درختان نهالستان و 4 کرت نیز به عنوان تیمار شاهد بدون ایجاد سایبان و با نور کامل خورشید ایجاد شد و بدین ترتیب در مجموع 576 گلدان سرو نقره ای به عنوان نمونه مورد آزمایش قرار گرفت و سپس در نه مرحله زمانی مقدار ارتفاع و تعداد نهال های زنده ثبت شد. نتایج نشان داد که در تیر ماه که بیشترین میزان رشد ارتفاعی نهال ها در آن صورت گرفته است (6/40%)، تحت تاج پوشش درختان گردو بیشترین رشد ارتفاعی ونهال های تحت نور کامل کمترین رشد ارتفاعی و بیشترین نرخ مرگ و میر را داشته اند. این افزایش رشد ارتفاعی در ماه های بعدی فصل رویش ملاحظه نشد ودرنتیجه ملاحظه می شودکه تفاوت معنی داری در ارتفاع نهایی نهال های تحت این تیمار و تیمار نور کامل نمی توان تشخیص داد اما تیمار های سایه مصنوعی موجب افزایش ارتفاع نهال ها نسبت به تیمار نور کامل شدند. به طور کلی باتوجه به نتایج تحقیق حاضر می توان ضمن توصیه حفاظت ویژه از نهال ها در تیر و مرداد، استفاده از سایه بان هایی راکه بتوانند 33 درصد نور مستقیم را از خود عبور دهند برای پرورش نهال های سرو نقره ای در مناطق مشابه پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها