مطالعة تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقة شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست

نویسندگان

علوم تربیتی و روان شناسی

چکیده

برای مطالعه و پایش رابطة بین الگوی توزیع و تغییرات دما با کاربری / پوشش زمین در منطقة شهری در حال رشد تبریز تصاویر چند زمانة لندست 4،5 و 7 سنجنده هایTM و ETM+ اخذ شده در تاریخ های 30 ژوئن 1989، 18 اوت 1998 و 2 اوت 2001 مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی های انجام شده از طریق طبقه بندی تصاویر و استخراج اطلاعات آماری هر کلاس نشان دهندة ارتباط قوی میان نوع کاربری و دمای سطح است. بررسی رابطه میان NDVI و حرارت سطح با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره نقش مؤثر پوشش گیاهی در تعدیل دمای سطح را نشان داد. تغییر پذیری زمانی داده های دما و پوشش گیاهی در فضای نرمال Fr/T* مطالعه شد. ردیابی موقعیت پیکسل ها در این فضا نشان داد که تغییرات کاربری ناشی از شهرنشینی در فضای فوق به صورت حرکت از شرایط مطلوب (دمای پایین، پوشش گیاهی بالا) به شرایط نامطلوب (دمای بالا، پوشش گیاهی پایین) مشاهده می شوند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که روش استفاده شده کارآیی زیادی دارد و برای مطالعه و پایش تغییرات زمانی و مکانی جزایر حرارتی در شهرها می تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها