بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعة گیاهی مدیریت شده درمنطقة خیرودکنار نوشهر

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعة راشستان و راش- ممرزستان درمجموعة نمخانه که دومین مجموعة جنگل تحقیقاتی- پژوهشی خیرودکنار است، مورد مقایسه قرار گرفت. آماربرداری با روش تصادفی سیستماتیک و با شبکة 200×200 متر در سطح 250 هکتار (هرجامعة125 هکتار) با60 قطعه نمونه(در داخل هر قطعه، نمونة5 میکروپلات3×3 پیاده شده است ) انجام گرفت. درهرمیکروپلات 3×3 متر تمام پایه های گونه های چوبی شمارش شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جامعه راشستان دارای تنوع و غنای بیشتری نسبت به جامعة راش- ممرزستان است. تأثیرشاخص های یکنواختی در مقایسه با غنا در افزایش تنوع زیستی بیشتر است. میزان نشانه گذاری زیاد گونه های مختلف بخصوص درختان ممرز به نفع گونة راش در جامعة راش- ممرزستان باعث کاهش تنوع زیستی شده است. تعداد نهال در جامعة راشستان بیشتر از جامعة راش- ممرزستان ولی تعداد شل و خال کمتر است.

کلیدواژه‌ها