تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

نویسندگان

چکیده

تحقیقات و مطالعات منطقة تاریخی طبیعی پاسارگاد که در شمار آثار میراث جهانی است، بیشتر در رابطه با کاوش های باستان شناسی و کشف آثار به جا مانده است. ازآنجایی که موقعیت دقیق مکانی دریاچة باستانی پاسارگاد و مسیر بستر باستانی رودخانة پلوار – سیوند معیارهای ارزشمندی در تعریف منظر طبیعی پاسارگاد، و نحوه سازماندهی و ترکیب عناصر این مجموعه اند، می توانند در تعیین حریم حفاظتی این مجموعه با ارزش نیز کمک کنند، بنابراین هدف اصلی این تحقیق، کشف موقعیت دقیق مکانی بستر دریاچه است. روش کار بر اساس پردازش تصاویر هوایی و داده های ماهواره ای، استفاده از مستندات تاریخی و باستان شناسی، و مطالعات میدانی است که منجر به تهیة لایه های بستر طبیعی شامل ویژگی های زمین شناسی، زمین ریخت شناسی، آبهای زیر زمینی، پوشش گیاهی و اقلیم منطقه شده است. نتایج تحقیق منجر به کشف بستر یک دریاچه باستانی در دهانة درة تنگ بلاغی و تعیین مسیر بستر رودخانه در دورة هخامنشی در این دشت شد و پس از اثبات وجود دریاچه، تأثیر آن و رودخانه باستانی در شکل گیری منظر مجموعة پاسارگاد و سازماندهی و پراکنش ابنیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل ثانویه اطلاعات، ارتباطات فضایی و ساختاری میان دریاچه و رودخانه با آثار داخل محوطه پاسارگاد، که شامل کاخ ها، بستر باستانی رودخانه، باغهای پاسارگادی، آرامگاه و بویژه نحوة ورود به داخل مجموعة شاهی است، تبیین و تعریف می شود.

کلیدواژه‌ها