دوره و شماره: دوره 33، شماره 42، شهریور 1386 (محیط شناسی) 
چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

مصطفی پناهی؛ ارسطو سعید؛ مجید کوپاهی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ مریم؛ kkk


بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیة جنوب شرق شهر اصفهان

محمدمهدی قیصری؛ مهران هودجی؛ پیام نجفی؛ اتوسا عبداللهی


بررسی موفقیت کاج الدار برای ایجاد فضای سبز در تهران (پارک جنگلی قوچک)

سید عطااله حسینی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ اصغر فلاح؛ مهدیس محمودیان


مقایسة تنوع زیستی تودة آمیخته سوزنی‌برگ با تودة آمیخته پهن برگ در منطقة کلاردشت

فرشید معماریان؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی؛ عباس بانج شفیعی؛ نصرت اله یوسفی