دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-220 
8. ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

صفحه 99-114

مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ جهانگیر محمدی؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ سعید پورمنافی


12. بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

صفحه 155-169

علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی