عوامل موثر بر آلودگی هوای ایجاد شده در بخش حمل و نقل استانهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بخش حمل و نقل، یکی از منابع مهم آلودگی در سطح کشور است. طبق آمارهای موجود طی سال‌های1389 تا 1393، 61/23 درصد از انتشار دی اکسید کربن در ایران توسط بخش حمل و نقل ایجاد شده است. در این مقاله با کاربرد الگوی داده‌های تابلویی طی سال‌های 1389 تا 1393 عوامل مؤثر بر آلودگی ایجاد شده در بخش حمل و نقل استان‌های ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد ارزش افزوده هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور و تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر آلودگی هستند. بر این اساس، یک درصد افزایش در ارزش افزوده سرانه در بخش‌های کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب باعث افزایش 11/0%، 08/0 % و 12/0 % در میزان تولید دی اکسید کربن استان‌ها در بخش حمل و نقل می‌شود. همچنین افزایش یک درصدی در تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده نیز موجب افزایش 049/0 درصدی میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل استان‌ها شده است. با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادات کاربردی نیز به منظور کاهش آلودگی هوای استانی ناشی از بخش حمل و نقل ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات