دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 170-310 

مقاله پژوهشی

جذب کادمیوم(II) از محلول های آبی با استفاده از پسماند کارخانه پشم سنگ

صفحه 193-207

10.22059/jes.2019.274697.1007812

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ علی اسلامی