بررسی تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیرساخته شده بر یکدیگر با استفاده از داده‌های سنجش از دور حرارتی و انعکاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بررسی تاثیر گسترش فیزیکی شهر بر تغییرات طبقات دمایی و تاثیر حرارتی اراضی ساخته‌شده و غیر ساخته‌شده بر یکدیگر در بسیاری از مسایل محیط زیستی از جمله نگرانی‌های مربوط به مصرف انرژی، دغدغه برای ایجاد محیط‌های شهری با کیفیت‌تر و توسعه‌ی شهری پایدار کاربرد دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گسترش فیزیکی شهر بر تغییرات طبقات دمایی و تاثیر حرارتی اراضی ساخته‌شده و غیرساخته‌شده بر یکدیگر می‌باشد. برای این منظور در این پژوهش از تصاویر چند زمانه لندست، محصول بخار آب مودیس و داده‌های زمینی شهر بابل و حومه آن برای تابستان سال‌های 1364، 1371، 1379، 1387 و 1394 استفاده شده است. برای طبقه‌بندی کاربری اراضی و محاسبه دمای سطح به ترتیب الگوریتم‌های بیشترین شباهت و تک کاناله بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دمای سطح اراضی فضای سبز و زراعی با کاهش فاصله از اراضی ساخته‌شده افزایش می‌یابد. اراضی ساخته‌شده بر روی دمای سطح اراضی اطراف خود تاثیر مستقیم گذاشته و اراضی غیرساخته‌شده واقع در طبقه دمایی بالاتر به نسبت طبقه دمایی پایین‌تر در میانگین فاصله نزدیکتر به اراضی ساخته‌شده قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر حرارتی اراضی ساخته‌شده و غیر ساخته-شده بر یکدیگر تاثیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات