اثر فاضلاب و لجن فاضلاب بر جذب برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ایران

چکیده

تحقیق حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط لایسیمتری با سه نوع آب آبیاری: آب معمولی (1W)، فاضلاب خام (2W) و فاضلاب تصفیه‌شده (3W) و سه سطح لجن فاضلاب: 0 (1S)، 50 (2S) و 100 (3S) تن در هکتار انجام شد. لایسیمترها، با خاک دو لایه پر و گیاه نعناع در آنها کشت گردید. عملکرد، میزان عناصر مغذی گیاه و میزان فلزات سرب، نیکل و کادمیم در گیاه (شاخساره) و خاک (اعماق 10 و 40 سانتیمتری) تعیین گردیدند. نتایج نشان داد کاربرد فاضلاب و لجن، میزان فلزات خاک را افزایش، به طوری‌که نسبت به شاهد، تیمار 3S2W میزان سرب، نیکل و کادمیوم را به ترتیب 304، 375 و 208 درصد افزایش داده است. همچنین نتایج نشان داد کاربرد فاضلاب و لجن سبب افزایش معنی‌دار وزن‌های تر و خشک و همچنین میزان سرب، نیکل و کادمیوم گیاه می‌گردد. دامنه تغییرات وزن‌های تر و خشک گیاه به ترتیب 161- 31 و 54- 11 گرم در لایسیمتر، دامنه تغییرات نیتروژن و فسفر به ترتیب 93/2- 12/1 و 56/0- 19/0 درصد وزن خشک گیاه، دامنه تغییرات پتاسیم (85/3- 05/1)، نیکل (71/0- 02/0)، سرب (57/0- 01/0) و کادمیم (3/0- 01/0 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه) گیاه، در نوسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات