تحلیل نقش عوامل شناختی در تمایل به کاربست اطلاعات زیست محیطی و هواشناسی توسط کشاورزان شهرستان دهلران (کاربرد ترکیبی نظریه‌های شناخت اجتماعی و پذیرش فناوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

مشاهدات، تجزیه و تحلیل و پیش بینیهای هواشناسی میتوانند به درک بهتر و افزایش مهارت در مدیریت عدم قطعیت وضعیت آب و هوا منجر می‏شوند و با افزایش بازده مصرف منابع و کمک به بهبود مدیریت تصمیم گیری برای جامعه سودمند باشند. با این حال بین تولید و اجرای پیش بینی‏های آب و هوایی شکافی وجود دارد و آن عدم استفاده عملی از پیش بینی های آب و هوایی در تصمیم گیری‏های کشاورزی می‏باشد. هدف از این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از اطلاعات زیست محیطی و هواشناسی توسط کشاورزان گندم‏کار شهرستان دهلران می‏باشد. برای این منظور از یک چارچوب ترکیبی متشکل از متغیرهای برجسته دو تئوری شناخت اجتماعی و پذیرش فناوری استفاده شده است. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری به حجم 350 نفر و با استفاده از روش نمونه‏گیری چند مرحله‏ای خوشه‏ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب شدند. معادلات مدل ساختاری نشان داد که در مدل پیشنهادی متغیر های انتظارات نتیجه، خودکارآمدی، سودمندی ادارک شده و درک سهولت استفاده قادرند 59 درصد از تغییرات تمایلات کشاورزان به استفاده از اطلاعات هواشناسی را تبیین کنند. نتیجه نشان می‏دهد این مدل پتانسیل پیش‏بینی کنندگی زیادی برای تمایل به استفاده از اطلاعات هواشناسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات