دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 570-700 
3. ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

صفحه 625-643

احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی