تبیین مولفه‌ها و شاخص‌های پایداری محیطی فضاهای آموزشی ایران با تاکید بر سیستم‌های ارزیابی فضاهای سبز آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

چالش‌های پیش‌روی محیط‌زیست و تغییرات غیر قابل برگشت آن، ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. این امر موجب گردیده معماران در پی یافتن راهکارهای جدید جهت تامین محیط مطلوب انسان باشند. اگرچه فضاهای آموزشی سهم کمی از سرانه زمین‌های شهری را به خود اختصاص می‌دهند، لیکن نگرش به رویکردهای معماری پایدار در فضاهای آموزشی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه ساخت‌و‌ساز مدارس سبز پاسخی است به بحران‌های زیست‌محیطی و آموزشی مضاعف به دانش‌آموزان در گرایش به آن .
این پژوهش با هدف پیشنهاد مولفه‌ها و شاخص‌های طراحی پایداری محیطی مدارس ایران، به دنبال پاسخ به این سوال است که استانداردهای جهانی طراحی فضاهای آموزشی پایدار کدامند و دارای چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی می‌باشند و چگونه می‌توان از آن‌ها در طراحی فضاهای آموزشی ایران استفاده نمود؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ترکیبی از روش‌های زمینه‌یاب و تحلیل‌محتوا و مقایسه‌ای می‌باشد؛ همچنین روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- اسنادی است. نتایج بررسی با ارائه جداول و نمودارهای تحلیلی نشان داد که از تلفیق دو سیستم LEED و BREEAM می‌توان سیستم جدیدی جهت طراحی فضاهای آموزشی پایدار ایران ارائه نمود که شامل 7 مولفه و 46 شاخص است که 19 شاخص تحت تاثیر عوامل محیطی قرار داشته، می‌بایست بومی‌سازی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات