ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت فاضلاب تهران

2 دانشیار مرکز تحقیقات مواد و انرژی بخش علوم محیطی/ بیو راکتور

3 عضو هیءت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

4 مشاور طرحهای آب و فاضلاب

5 عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

این پژوهش با هدف اجرای چهار مدل حذف آلاینده و ارائه مناسبترین مدل بیولوژیکی بهمراه ضرایب سینتیکی منطبق با شرایط فاضلاب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران انجام شده است. ضرایب سینتیکی امکان مدل کردن فرایند تصفیه و پیش‌بینی کیفیت پساب خروجی را فراهم کرده و در نتیجه ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه در حال بهره برداری و برنامه ریزی جهت بهبود روش بهره برداری میسر می‌گردد. پس از گردآوری نتایج آزمایشها، ضرایب مدلهای حذف آلاینده در دو محدودهMLSS برابر mg/l 3500-2500 وmg/l 4500-3500 در فصول گرم و سرد تعیین گردید. راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی و موادمعلق بترتیب برابر 4/0±86/94%، 65/0±3/97% و 48/1±71/94% بدست آمد و مدل مونود با ضریب بازده رشد(Y)، ضریب خودتخریبی(Kd)، نرخ حداکثر مصرف سوبسترا (K) و ثابت نیمه اشباع ((KS در دو محدوده MLSS بترتیب برابر mgCOD/mgSS 331/0-303/0، d-1030/0-033/0، d-183/1-657/1و mg/l 6/37-92/44 بعنوان منطبق ترین مدل حذف آلاینده با فاضلاب مورد مطالعه انتخاب گردید. پساب حاصل از تصفیه‌خانه مذکور از نظر دستیابی به پارامترهای کیفی فاضلاب برای مصارف کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی مطلوب می‌باشد و از ضرایب سینتیکی بدست آمده می‌توان درطراحی تصفیه‌خانه های آتی و بهره برداری سیستمهای موجود مشابه شرایط شهر تهران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات