بررسی راندمان حذف بیولوژیکی مواد آلی در محیط های شور با استفاده از رشد دوگانه میکروارگانیسم ها در راکتور ناپیوسته متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، تهران، ایران

2 گروه مهنسی آب و فاضلاب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، یک رآکتور ناپیوسته متوالی در مقیاس آزمایشگاهی با حجم کاری6.4 لیتر به منظور بررسی اثر شوری (سدیم کلرید) در محدوده 0-6.7% (گرم سدیم کلرید در لیتر فاضلاب)، برای تصفیه بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، پارامترهای COD، MLSS، MLVSS و SVI اندازه گیری شدند. پارامترهای عملیاتی pH، اکسیژن محلول و دما، به ترتیب 7.5-8.5، mg/L 1.5-6.8 و 20-25 درجه سانتی گراد بوده است. COD فاضلاب سنتزی در حدود mg/L 650 ثابت نگه داشته شد. مدت زمان چرخه‌ی راکتور برای مراحل تغذیه، واکنش، ته نشینی و تخلیه‌ی پساب به ترتیب 1:20:1:1 ساعت بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک تا 6.7% سدیم کلرید، راندمان حذف مواد آلی از 94.22% به 53.69% کاهش یافت. علاوه بر این، MLSS 69% افزایش یافت، در حالی‌که MLVSS تقریبا ثابت ماند و SVI 83% افت پیدا کرد. نتایج نشان داد که استفاده همزمان از رشد معلق و چسپیده میکروارگانیزم ها و افزایش تدریجی شوری فاضلاب می‌تواند منجر به غلظت بیشتر بیومس و در نهایت افزایش راندمان حذف مواد آلی گردد. علاوه بر این، با توجه به نتایج عملکرد و سرعت ته نشینی با افزایش شوری به میزان قابل توجهی بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات