ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای ارزیابی و آمایش- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشکده منابع طبیعی دانشکده صنعتی اصفهان

4 دانشگاه صنعتی اصفهان

5 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بررسی روند آینده تغییرات تراکم و سلامت پوشش‌گیاهی به کمک داده‌های سری‌زمانی مخصوصا در اکوسیستم‌های شکننده خشک و نیمه‌خشک می‌تواند اطلاعات مفیدی در زمینه اکولوژی و محیط‌شناسی ارایه دهد. ازآنجا که تصاویر ماهواره‌ای یکی از بهترین تصاویر سری‌زمانی هستند، بکارگیری آنها در مطالعات مذکور ثمربخش است. در تعیین روند داده‌های سری زمانی، استفاده از آزمون‌های آماری ضروری است، آزمون من-کندال یکی از این آزمون‌هاست. در پژوهش حاضر روند نوسانات پوشش‌گیاهی و پراکندگی مکانی آن در حوضه آبخیز گاوخونی طی سال‌های 2003 تا 2014 ارزیابی شد. در این ‌راستا، 144 تصویر سری‌زمانی ماهانه شاخص NDVI MODIS در پایش منطقه‌ای پوشش‌گیاهی به‌کار رفت و روند تغییرات آن‌ها با استفاده از آزمون غیرپارامتری من-کندال تعیین گردید. در ادامه، الگوی روند تغییرات پوشش‌گیاهی شامل افزایشی، کاهشی و بدون‌تغییر در حوضه با استفاده از آزمون مذکور تعیین و پراکندگی مکانی آن‌ها ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، روند کاهشی پوشش‌گیاهی در مناطق شمال، جنوب و غرب حوضه که دارای پتانسیل بالای تنوع‌گونه ای هستند و همچنین کشت آبی به‌وقوع پیوسته است. همچنین، طی سال‌های مطالعه زمین‌های شور و لخت در حوضه افزایش و زمین‌های کشاورزی به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است. مقایسه نقشه روند حاصل با نقشه کاربری/پوشش منطقه نشان‌دهنده خطر وسیع در حوضه آبخیز گاوخونی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات