دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آبان 1398 
بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب

صفحه 395-412

10.22059/jes.2019.277867.1007833

علی بهشتی اردکانی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمدپناهی؛ امیر حسین جاوید؛ الهام منیری