دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، پاییز 1398 
2. بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب

صفحه 395-412

علی بهشتی اردکانی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمدپناهی؛ امیر حسین جاوید؛ الهام منیری