دوره و شماره: دوره 30، شماره 36 - شماره پیاپی 502، دی 1383 
تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

مهندس پونه قائمی؛ مهندس شهناررستمی حضوری؛ مهندس آلاله قائمی


میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

مهندس بهنام بلمکی؛ دکتر بهروز بهروزی راد؛ مهندس احمد براتی


مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی


تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دکتر رضا بصیری؛ مهندس پرویز کرمی؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر محسن حسینی


پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه

عباس قلی پور؛ مهندس بهرام زهزاد؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر دنیا عزیزیان