مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

نویسندگان

چکیده

منطقه گدوک در حد فاصل دو شهر و فیروز کوه در البرز مرکزی قرار دارد مساحت این منطقه 3113 هکتار و دارای دو زیر حوزه آبریز در جهات شمال شرقی وجنوب غربی است پوشش گیاهی این منطقه شالم 406 گونه و تقسیمات تحت گونهه ای از 62 خانواده و 262 جنس است که در سه ریختار اصلی بوته زار ریختار درختچه زار آمیخته بادرختان پراکنده و ریختاردرختان درختچه های پهن برگ و دخرت زار انتشار دارند مطلاعه شکل زیستی گیاهان در ریختار ها نشان داد که در ریختار بوته زار همی کریپتوفی تها با 55/55 در صد و کامفیت ها و تروفیت ها هر یک با 16/16 و 16/16 در صد فراوانی داشته اند در ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها به ترتیب دارای 62 و 13/18 در صد فراوانی بودند و در ریختار درختان درختچه9 های پهن برگ و دخرت زار همی کرپتوفیت ها و فانروفیت ها به ترتیب با 61/1 و 15/55 در صد اشکال زیستی را تشکیل می دهند از نظر جغرافیای گیاهی ریختار بوته زار با 68/8 در صد عناصر ایرانی تورانی و رخیتار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده با 55 در صد عناصر ایرانی تورانی و ریختار درختان درختچه ای پهن برگ و درخت زار با 48 در صد عناصر اروپایی سیبری بیشترین حضور را دارند در بین عناصر گیاهی شنایی شده 37 گونه و زیر گونه از بومزادهای ایران است که از این تعداد 29 گونه بومزاد منطقه البرز و 2 گونه نیز بوزاد محلی در این منطقه اند

کلیدواژه‌ها