جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

نویسندگان

چکیده

بر مبنای سیستم طبقه بندی ادواردی در نقشه شبکه جهانی ذخیره گاه های زیستکره سال 1995 میلادی جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله ایران که در سا 1975 میلادی در بیوم سیستم های مختلف کوهستانی بیان شده بود در بیوم جنگل های بارانی معتدله و نیمه استوایی ذکر شده است با توجه به اینکه سیستم طبقه بندی ادواردی در مقیاس بزرگ برای استفاده در سطح جهانی و منطقه ای است ممکن است قادر به تفکیک انواع زیستگاه های موجود رد یک پروانس جغرافیایی زیستی نباشد به همین دلیل به منظور تبیین نظریه ادواردی و بررسی اختلالات احتمالی طبقه بندی مذکور با توجه به نقش پوشش گیاهی در معرفی و تکفیک پروانس های جغرافیای زیستی پوششگیاهی این ذخیره گاه با نگرشی بوم شناسانه مورد مطالعه قرار رگفت در این تحقیق روش آنالیز خوشه ای برای طبقه بندی جوامع گیاهی و روش رسته بندی برای تجزیه و تحلیل روابط عوامل محیطی (سطح ایستابی و شوری آب وخاک) با جوامع گیاهی استفاده شد فلور منطقه با بیش از 200 گونه به طور عمده با منشا اروسیبری و ایران توران و با داشتن بیش از 90 در صد گونه های علفی یکساله و پایا معرف منطقه غیر کوهستانی است که می تواند موید نظریه دوم باشد شایان ذکر است که در حال حاضر تشکیل اجتماعات گیاهانی میانکاله بیشتر تحت تاثیر سطح ایستابی و شوری آب و خاک تشخیص داده شده که معرف مناطق ساحلی و تالابی است در ارتباط با نظریه ادواردی به نظر می رسد به استناد مدارک موجود و با نگرش دیرینه و بوم شناسانه به دست نوشته های سال های 1007 تا 1292 هجری قمری قبل از انفصال زیستگاه زمستانی میانکاله از جنگل های هیر کانی البز در اثر توسعه شهر ها و مراکز صنعتی جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله به عنوان یک واحد در بیوم جنگل های بارانی معتدله قرار داشته است در زمان کنونی با توجه به تغییرات پدید آمده اقلیمی اکولوژیکی تعیین جایگاه ذخیره گاه میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی کار دشواری است

کلیدواژه‌ها