میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش مهم پرندگان مهاجر آبزی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان گیلان و نیز ضرورت بهینه سازی وضعیت مدیریتی تعداد جمعیت و میزان برداشت پرندگان آبزی زمستان گذاران در استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفت
نتایج بررسی های میدانی حاصل از آمار برداری پ1رندگان مهاجر در تالاب های استان که از تاریخ 1380/10/15 لغایت 1380/11/4 همگام با سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزی سازمان بین المللی تالاب ها در 23 منطقه و به روش )TOTAL COUNT( انجام گرفت در مجموع جمعیتی مادل 607914 قطعه پرنده متعلف به 12 تیره را نشان داد
همچنین نتایج حاصل از سرشماری پرندگان صید و شکار شده در استان گیلان طی فصل شکار بیانگر این است که درمجموع 42 گونه متعلق به 8 تیره با جمعیتی معادل 393693 پرنده در 3 شهر رشت لنگرود و بندر انزلی شناسایی و مورد شمارش قرار گرفته که خانواده مرغابی Anatidae با 15 گونه و 249686 قطعه بیشترین تعداد را داراست
برآورد ارزش ریالی گونه های شکار شده در مجموع رقمی معادل 3771213000 ریال را نشان داد که اردک سر سبز با 1312875000 ریال دارای بیشترین بها در بین سایر گونه های شکار شده بود.

کلیدواژه‌ها