دوره و شماره: دوره 30، شماره 35 - شماره پیاپی 503، مهر 1383 (محیط شناسی) 
ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ناصر رازقی؛ ایرج موبدی؛ دکترعلی ترابیان


بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور


ارزشیابی اقتصادی بازیافت مواد جامد شهری لاهیجان

دکتر حسن کریم زادگان؛ مهندس محمد شیدایی؛ مهندس نگین امین افشار


تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور

دکتر مظفر شریفی؛ فرشید رضائی چمنی؛ سید محمد مهدی حسینی؛ غلامحسین راجی