دوره و شماره: دوره 30، شماره 33 - شماره پیاپی 505، فروردین 1383 (محیط شناسی) 
بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای

مهند س علیر ضا پرداختی؛ دکترعباس اسماعیلی ساری؛ مهند س الها م ا سلامی


اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر ناصر رازقی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ایرج موبدی؛ دکتر علی ترابیان


تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

دکتر مسعود طبری؛ مهندس بهارک عبدالله زاده؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی؛ دکتر محمود زبیری


معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری