پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه

نویسندگان

چکیده

پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهار دانگه منطقه ای است کوهستانی با مساحت 16200 هکتار در حدود 95 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری که بین حدود جغرافیایی ٌ4 ْ 36 الی ٌ23 ْ36عرض شمالی و 23 ْ53 طول شرقی واقع شده است. این منطقه از نظر ویژگی های بوم شناختی نظیر آب وهوا، توپوگرافی خاک و زمین شناسی متنوع است. حداقل ارتفاع منطقه منطقه 800 متر و حداکثر آن 2860 متر است. اقلیم منطقه ، مطابق اقلیم نمای آمبرژه برای ارتفاع 800 تا 2000 ، مرطوب سرد وبرای ارتفاع بالاتر از 2000 متر ،نیمه خشک و سرد است. پوشش گیاهی منطقه، مطابق تقسیم بندی پوشش گیاهی ایران توسط فری و پروست و با استفاده از اطلس کاربری و پوشش اراضی استان مازندران ، نقشه توپوگرافی 150000 و مشاهدات صحرایی در مقیاس ریختار ، شناسایی و نامگذاری گردید. درمجموع پنج ریختار گیاهی (جنگل ، درختزار ، درختچه زار، بالشتکی خاردار، خزان شونده سردسیری) شامل : جنگل انبوه از نوع جنگل کوهستانی خزری، درختزار از انواع درختزار پهن برگ خزان شونده سردسیری و درختزار سوزنی برگ همیشه سبز مقاوم به سرما، درختچه زار از انواع درختچه زار پهن برگ خزان شونده سردسیری بدون همیشه سبز ، درختچه زار خزان شونده سردسیری، تنک خشکی پسند و درختچه زار سوزنی برگ همیشه سبز ، تشکیلات بالشتکی خاردار تنک و علفزار تشخیص داده شد. برای هر ریختار گیاهی گونه های مهم ریختار ع محدوده ارتفاعی پراکنش ، برخی شرایط اکولوژیک وعکسی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها