تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

آب یک منبع حیاتی و کمیاب است به همین دلیل کیفیت آب برای مصارف انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد مشخصه های فیزیکی و شیمیایی تشکیل دهنده کیفیت آب عبارتند از خلوص شفافیت نرمی سبکی شوری فقدان یا پایین بودن میزان عناصر افزودنی به آن
سرب و مس را می توان دو عامل عمده آلاینده های آب آشامیدنی به شمار آورد زیرا مصرف بیش از حد مجاز این دو عنصر سبب افزایش خطر و احتمال بروز انواع بیماری ها می گردد.
در این بررسی غلظت این دو عنصر در آب آشامیدنی شهر تهران توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری شده است
آزمایش بر روی 180 نمونه آب برداشتی از آبهای ورودی و خروجی چهار تصفیه خانه تهران و آب لوله کشی مناطق مختلف شهر تهران به عمل آمد
نمونه های آب شامل آب لوله های سرد گرم و جوشیده باقیمانده از سماور یا کتری منازل مسکونی است
میزان مس در آب سرد 6/2 نانوگرم بر میلی لیتر در آب گرم 8/2 نانو گرم بر میلی لیتر و در آب جوشیده 4/0 نانوگرم بر میلی لیتر است
به همین ترتیب میزان سرب در آب سرد 1/1 نانوگرم بر میلی لیتر در آب گرم 1/2 نانوگرم بر میلی لیتر و در آب جوشیده 0/7 نانوگرم بر میلی لیتر است
بر پایه ارقام به دست آمده و مقایسه آن با استاندارد های آب آشامیدنی ایران مشخص گردید غلظت مس پایین تر از حد مطلوب استاندادرد (50 نانوگرم بر میلی لیتر) و غلظت سرب تا حدودی بالاتر از حد مطلوب استاندارد صفر است

کلیدواژه‌ها