مطالعه تکثیر در اسارت جبیر (Gazella dorcas) در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

نویسنده

چکیده

مطالعه تکثیر و پرورش در اسارت جبیر یکی از گونه های در معرض انقراض ایران با زنده گیری 5 راس (2 نر و 3 ماده) از پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس آغاز شد .
جبیر های زنده گیری شده به یک ناحیه محصور شده به وسعت 3 هکتار در شیر احمد سبزوار منتقل شدند شاخص های رفتاری و زیستی گونه جبیر از قبیل تغذیه جفت گیری قابلیت تولید مثل نرخ مرگ و میر رشد جمعیت و همچنین رفتار آنها در مقابل انسان در این قماله مورد بحث و بررسی قرار گرفت مشاهدات این تحقیق در مدت 5 سال نشان داد که توزیع جنسیت در بین بره هایی که هر سال متولد شده اند برابر نمی باشد همچنین نرخ زادو ولد و مرگ و میر و رشد جمعیت برای هر سال محاسبه گردیده است فملرو طلبی در بین نرها در فصل جفت گیری به درگیری شدید و متعاقبا به مرگ نرهای جوان انجامید .
اولنی بلوغ در ماده در سن 6 ماهگی و اولین زایمان نیز در 11 ماهگی مشاهده گردید به طور کلی رشد جمعیت جبیر ها درناحیه محصور به جز در سالهای اول قابل توجه بوده با این حال نرخ بالای مرگ و میر آنها از رشد جمعیت در طول سالهای اول انتقال آنها جلوگیری کرد

کلیدواژه‌ها