تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پوشش گیاهی بر اساس روش بررسی اکولوژیک امریکایی - انگلیسی در منطقه قامیشله مریوان مطالعه شد در این روش نمونه های از پوشش گیاهی که به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی تعریف می گردند بر مبنای توزیع شان در کنار یکدیگر در قالب گروهی در نظر گرفته شدند روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با تعداد 76 قطعه نمونه و سطح 256 متر مربع انتخاب گردید برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک از روش تلفیقی تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis) تحلیل دو طرفه گونه های معرف (Tow Way Indicator species analysis) و ضرایب تشابه استفاده شد نتایج این مطالعه نشان می دهد که در منطقه فوق الذکر 6 گروه گونه ای اکولوژیک وجود دارد گونه های معرف این گروه ها شامل Quercus libani و Pyrus syriaca , Quercus infectoria و Trifolium campestre و Teucrium polium است .

کلیدواژه‌ها