تاثیر نسبت COD/N و COD /P در بازده حذف ازت و فسفر از فاضلاب های شهری باراکتور ناپیوسته متوالی

نویسنده

چکیده

با افزایش جمعیت - زواید تولید شده توسط جوامع مختلف و تاثیرات آنها بر محیط افزایش یافته است . فاضلاب های شهری به دلیل تنوع آلاینده ها وحجم زیاد - دارای دامنه و شدت اثر زیادی بر محیط است . در میان آلاینده های مختلف فاضلاب های شهری عناصر مغذی ( ازت و فسفر ) به دلیل تاثیر در اکوسیستم های آبی و بر هم زدن تعادل آنها از اهمیت خاصی برخوردار است . از آنجایی که در فراینده های بیولوژِکی - عوامل متعددی در بازده فرایند موثر است . در این مطالعه اثرات نسبت COD/N و COD/P در بازده حذف عناصر مغذی ( ازت و فسفر ) در فرایند لجن فعال با راکتور ناپیوسته متوالی مورد بررسی قرار گرفت . این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی مقطعی و به مدت 6 ماه با استفاده از یک راکتور ناپیوسته متوالی به حجم مفید 18 لیتر بر روی فاضلاب شهری وارد شونده به یکی از تصفیه خانه های فاضلاب تهران انجام شد . علت انتخاب فاضلاب شهری برای مطالعه این است که نتایج حاصل از هر نوع مطالعه ای بر روی چنین فاضلاب هایی با تغییرات جزئی در شهر های مختلف کشور کاربرد دارد . نتایج حاصل از مطالعه نشان داد با افزایش نسبت COD/N از 8/5 به 14/8 - میزان نیترات باقیمانده در پساب از 12/3 mg/1 به mg 4/3 کاهش یافت و با افزایش نسبت COD/P از 31/4 به 46/99 - بازده حذف فسفر از 56 درصد به 71 درصد افزایش داشت . این نتایج نشان می دهد که سیستم SRB در بار آلی توانایی زیادی در حذف عناصر مغذی دارد . علاوه بر این - بررسی تاثیرات درجه حرارت درباره حذف در این مطالعه نشان داد که حداقل بازده در خذف فسفر در دمای 10 درجه سانتیگراد اتفاق افتاده و راندمان خذف فسفر در دمای بالای 10 درجه سانتیگراد و کمتر از 10 درجه سانتیگراد اختلاف چندانی ندارد .

کلیدواژه‌ها