کاربرد روش ارزیابی مشروط در بر آورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این مقاله مطالعه عوامل گوناگون اجتماعی و اقتصادی می باشد که بر تمایل به پرداخت برای محافظت از محیط زیست تبریز از سوی آنان تاثیر می گذارد . پژوهش حاضر از دو بخش اصلی تشکیل یافته است : نخست برآوردی از وضعیت کنونی مکان مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی - اجتماعی - و محیط زیستی - و دوم تحلیل یافته های تحقیق مستخرج از دیدگاه و رویکردهای مردم . روش ارزیابی مشروط به منظور تحلیل آماری و تبیین رابطه بین پارامترهای مختلف و میزان تمایل به پرداخت مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر فرد مایل است به طور متوسط ماهیانه مبلغ 41140 ریال جهت حفاظت از محیط زیست بپردازد .

کلیدواژه‌ها